ELISA

ELISA enzyme-linked immunosorbent assay 酵素免疫測定法・エンザイムイムノソルベントアッセイ

略語をもっと見る →