HMG CoA

HMG CoA hepatic 3-methylglutaryl coenzyme A 肝3-メチルグルタリル補酵素A

HMG-CoA

HMG-CoA 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A 3-ヒドロキシ-2-メチルグルタリル補酵素A

略語をもっと見る →