V/Q mismatch

V/Q mismatch ventilation-perfusion mismatch 換気血流不均衡

V/Q mismatch

V/Q mismatch ventilation-perfusion mismatch 換気血流不均衡

略語をもっと見る →